Questions? Contact us »
Find your car

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Autotune Heinz BV

Kortrijksesteenweg 182 9830 St.-Martens-Latem, België BE0895745213

 

 1. De voorwaarden zijn van toepassing op alle werkzaamheden, diensten en verkopen (hierna “werkzaamheden”) door Heinz geleverd, zo ook vanop afstand, online of via derden geleverd, hetzij anderzijds uitdrukkelijk en schriftelijk overeengekomen, en worden geacht gekend en aanvaard te zijn bij het sluiten van de overeenkomst of het geven van de opdracht.
 2. Aanbiedingen, offertes en prijsopgaven van HEINZ zijn vrijblijvend en behouden hun geldigheid gedurende 30 dagen. HEINZ is niet gehouden akkoord te gaan met aanvaarding van een deel of onderdeel van de gedane aanbieding, offerte, of prijsopgave. HEINZ behoudt zich het recht voor opdrachten niet uit te voeren om welke reden ook waarbij HEINZ de klant daarvan in kennis brengt per aangetekend of elektronisch schrijven.
 3. HEINZ gaat uit van de juistheid van alle door de klant verstrekte gegevens en gedane opgaven en is niet verplicht daarnaar enig nader onderzoek te doen. De klant is voorafgaand en voordat de werkzaamheden plaatsvinden verplicht eventuele gebreken aan het voertuig en/of het motormanagementsysteem te melden.
 4. De door HEINZ genoemde leveringstermijnen zijn louter indicatief en niet-bindend.
 5. De klant dient het voertuig bij levering te controleren op eventuele gebreken of beschadigingen. Zichtbare gebreken dienen onmiddellijk en schriftelijk te worden vermeld bij gebreke waaraan HEINZ niet aansprakelijk kan gesteld worden voor eventuele beschadigingen.
 6. De op de factuur omschreven werkzaamheden zijn geacht door de klant gegeven behoudens deze binnen de vijf werkdagen na uitgifte van de factuur aangetekend het bewijs van een afwijkende schriftelijke opdracht tussen partijen aanbrengt.
 7. HEINZ behoudt zich evenwel steeds het recht voor om uit te voeren ook al werden door deze laatstgenoemde niet opgedragen telkens zo HEINZ in het kader van de werkzaamheden vaststelt dat deze om mechanische of verkeerstechnische veiligheidsredenen, noodzakelijk zijn.
 8. Alle na het aangaan van de overeenkomst door de klant gewenste aanvullingen en/of wijzigingen aan de werkzaamheden worden aan de klant doorgerekend in redelijkheid en in de lijn van de gedane aanbieding, offerte of prijsopgave. Hetzelfde geldt bij werkzaamheden die HEINZ diende uit te voeren noodzakelijk omwille van om mechanische of verkeerstechnische veiligheidsredenen.
 9. Bij alle werkzaamheden boven de 250 euro dient de klant een voorschot te betalen van 50%.
 10. Betaling vindt contant (met cash of elektronisch) plaats bij levering tenzij anders uitdrukkelijk en schriftelijk overeengekomen en vermeld op de factuur. De werkzaamheden en gebruikte materialen blijven tot de volledige betaling ervan eigendom van HEINZ.
 11. Bij niet-tijdige betaling is zonder verdere ingebrekestelling een schadevergoeding verschuldigd van 10% op het factuurbedrag met een minimum van 100,00 EUR, meer een nalatigheidsintrest van 1% per maand. Alle invorderingskosten van een (al dan niet deels) openstaande factuur zijn ten laste van de klant. HEINZ behoudt het recht om eventuele verdere kosten en/of schade die ontstaat door laattijdige betaling van de klant te vorderen.
 12. Indien een voertuig door de klant niet wordt opgehaald bij HEINZ, is de klant een stalrecht verschuldigd van 15,00 EUR per dag.
 13. Alle intellectuele eigendomsrechten waaronder de rechten op de software met betrekking tot de door HEINZ geleverde werkzaamheden en producten zijn en blijven eigendom van HEINZ. Het is de klant niet toegestaan de werkzaamheden (waaronder de gebruikte software en materialen) van HEINZ te wijzigen, te bewerken, openbaar te maken, te verveelvoudigen, geschikt te maken voor raadpleging of te kopiëren anders dan voor uitsluitend eigen gebruik. Indien de klant inbreuk maakt op het intellectueel eigendomsrecht van HEINZ wordt dit aangemerkt als niet-nakoming van de overeenkomst en geeft dit HEINZ het recht de overeenkomst te ontbinden of op te schorten en vergoeding van de daaruit voortvloeiende schade te vorderen, waarbij een forfaitair bedrag van 5.000,00 EUR door de klant is verschuldigd, onverminderd het recht van HEINZ om daarnaast volledige schadevergoeding van de andere partij te vorderen.
 14. HEINZ verleent een waarborg voor een termijn van 6 maanden op de geleverde software en materialen. Heinz garandeert geen garantie op de motor, overbrenging of andere onderdelen van het voertuig.
 15. Dekking onder garantie is uitgesloten:

– indien de klant de factuur van HEINZ niet volledig heeft voldaan;

– indien de kilometerstand van het voertuig is teruggedraaid en / of de klant onjuiste gegevens verstrekte;

– wanneer komt vast te staan dat er motorische aanpassingen en / of aanpassingen in of aan de geïnstalleerde software of werkzaamheden hebben plaatsgehad;

– indien het voertuig voor herstel of reparatie is aangeboden aan een andere hersteller of gelijkaardige aanbieder als HEINZ zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van HEINZ;

– indien het gebrek geheel of ten dele te wijten is aan onoordeelkundig gebruik, verkeerd handelen van de klant, manipulatie van de software en/of het motormanagementsysteem na de oplevering door HEINZ, dan wel anderszins te wijten is aan de schuld van de klant;

– indien het voertuig meer dan 100.000 kilometer op de kilometerteller heeft en/of meer dan 3 jaar oud is;

– zo het voertuig gebrekkig onderhoud kende volgens de onderhoudsrichtlijnen van de fabrikant van het voertuig en zoals dient te blijken uit het onderhoudsinterval en de voertuighistoriek;

– het toelaatbare motortoerental is overschreden;

– er geen gebruik gemaakt is van motorbrandstoffen en smeermiddelen die voldoen aan de voorschriften van de fabrikant van het voertuig;

– de volgens de specificaties en voorschriften van de fabrikant toegestane belading van het voertuig is overschreden;

– zo het voertuig voor competitiedoeleinden worden gebruikt;

– voor herstellingen aan het voertuig, in het bijzonder voor koetswerkherstellingen waarbij HEINZ niet aansprakelijk is voor afwijkingen in tinten en vormen waarop geen garantie wordt verleend.

 1. Elke aanspraak onder garantie van de klant of klacht van de klant m.b.t. de geleverde werkzaamheden, software en/of onderdelen dient bij aangetekend schrijven gemeld te worden aan HEINZ binnen de garantietermijn en binnen de 8 dagen na vaststelling van het gebrek. Bij eventuele schade dient de klant zelf te zorgen voor aflevering van het voertuig bij HEINZ.
 2. De klant is gehouden om na diens beroep op de garantie aan HEINZ alle medewerking te verlenen de garantieaanspraak op gegrondheid te onderzoeken. In voorkomend geval is HEINZ dan gerechtigd een onafhankelijke derde daarnaar onderzoek te laten doen. Indien komt vast te staan dat de oorzaak niet is gelegen in de levering en/of installatie van de software door HEINZ, komen de kosten van onderzoek voor rekening van de klant.
 3. Zo een gebrekkige levering van werkzaamheden, software en / of onderdelen door HEINZ is komen vast te staan, heeft HEINZ altijd de mogelijkheid voor elke andere regeling om het gebrek zelf te herstellen.
 4. HEINZ is niet aansprakelijk voor schade die verband houdt met gebreken en/of onderdelen van zaken die door de klant zijn aangeleverd, voor schade aan het voertuig zelf en/of zaken die zich in het voertuig bevinden gedurende de uitvoering van de opdracht of transport en verplaatsingen tijdens het uitvoeren van de opdracht, voor schade die ontstaat aan de motor en/of overige onderdelen van het voertuig als gevolg van een uitgevoerde test op de vermogenstestbank; voor schade als gevolg van onvolledige en/of onjuiste informatieverstrekking door de klant; voor schade ingevolge afwijkingen in gedane opgaven, samenstelling en prestaties; voor schade ingevolge gebeurlijke ongevallen zelfs als zouden ze te wijten zijn aan de geleverde vermogenwinst. Voordat de klant een beroep doet op de aansprakelijkheid van HEINZ, zal HEINZ tijdig schriftelijk in de gelegenheid worden gesteld om de klacht vast te stellen en in dat kader (zo nodig) maatregelen voor herstel te nemen. Als deze herstelmogelijkheid aan HEINZ wordt onthouden verliest de klant het recht op schadevergoeding.
 5. Na afloop van de uitgevoerde werken is de klant verantwoordelijk zich in regel te stellen met alle documenten, attesten, belastingen en heffingen waarin o.a. begrepen het conformiteitsattest, technische keuring en verzekering eigen aan of m.b.t. het voertuig. Heinz aanvaardt geen enkele verplichting dienaangaande en kan niet aansprakelijk gesteld worden ingevolge welke schade dan ook voortvloeiende uit de niet-naleving van voornoemde.
 6. De klant kan de opdracht annuleren tot 1 week voor de beoogde datum van uitvoering. Alsdan is de klant gehouden tot een minimale betaling van 30% van de opdracht meer de kosten van de reeds ingekochte materialen en/of de reeds verrichte werkzaamheden te betalen. Wordt de opdracht binnen 2 dagen voor de beoogde datum van uitvoering geannuleerd, dan is de klant 75% van het bedrag voor de gehele opdracht aan HEINZ verschuldigd.
 7. Indien enige bepaling van deze voorwaarden geheel of ten dele nietig blijkt te zijn, vernietigd wordt of anderszins ongeldig blijkt te zijn, dan laat dat de geldigheid van de overige bepalingen van deze voorwaarden in stand.
 8. Op alle onder deze voorwaarden gesloten overeenkomsten is uitsluitend het Belgisch recht van toepassing waarbij enkel de rechtbanken van Gent bevoegd zijn om over geschillen te oordelen.